Statushouders

Complete leergang voor statushouders, om ze in staat te stellen een baan te vinden en te behouden.

Integreren

SER becijfert dat bij het begeleiden naar werk van statushouders een rendement van 11-16% ‘gewoon’ is. Ithaka Academie realiseert met dit programma tenminste 50%.

Rendement

We gaan uit van eigen kracht en talenten van de deelnemer. Persoonlijke begeleiding draagt bij aan integratie en een hoger rendement. Goed voor deelnemer én maatschappij.

Ex-gedetineerden

Intensieve begeleiding van ex-gedetineerden, op weg naar passend werk, woonruimte, netwerk en stabiel inkomen.

Kloof

De eerste drie maanden na detentie is de meest risicovolle periode. Ithaka Academie zorgt voor een succesvol traject, met bewezen methodieken.

Win-win-win

De gedetineerde wordt zelf verantwoordelijk voor zijn toekomst. De gemeente heeft baat bij zelfredzame burgers en de maatschappij is daarmee geholpen.

Ondernemers

Intensieve begeleiding van ex-gedetineerden, op weg naar passend werk, woonruimte, netwerk en stabiel inkomen.

Eigen kracht

Overtalligheid, burn-out of gedemotiveerd. Ithaka Academie helpt ondernemers weer hun eigen kracht naar boven te halen. Ga aan de slag met je eigen drijfveren en talenten.

Drijfveer

Ontdek of herontdek waarom je wilt en kunt ondernemen. Met nieuwe inzichten weer volop aan de slag om tot succes te komen.

Statushouders

Statushouders zijn mensen van buiten de EU die hier in Nederland mogen zijn en werken. Soms zijn zij gevlucht voor geweld of onderdrukking. Of zij zijn hier in het kader van een familiehereniging. Sommigen zijn hier tijdelijk.

Voor het overgrote deel zijn statushouders sterke mensen die bereid en in staat waren om vanuit hun vertrouwde wereld helemaal naar Nederland te komen. Meestal hebben zij al een hele school- en/of werkcarrière achter de rug. Immers, ook in hun herkomstland waren zij al sterk…

Nu staan zij voor de grote uitdaging om helemaal opnieuw te beginnen in Nederland en snel te integreren.

img-5

Onderzoek na onderzoek wijst uit: werken is de beste manier om te integreren. Dat is nu precies wat we bij Ithaka beloven. Statushouders volgen bij Ithaka diverse programma’s en vergroten zo fors hun kansen op de arbeidsmarkt.

De Ithaka Academie levert in samenwerking met Droomstatus het programma ‘Spreek je uit, the Dutch way’. Dat is een Award-winnend programma met de Blik Op Werk erkenning en kent een zeer hoog rendement bij mensen geleiden naar werk.

Ga maar na: de SER becijfert dat bij het begeleiden naar werk van statushouders een rendement van 11-16% ‘gewoon’ is. Wij vinden dat onvoldoende ambitieus en realiseren met dit programma tenminste 50%.

img-6

Allereerst staat bij ons de kracht van de deelnemer centraal. Daarbij maken wij gebruik van alle genoten vooropleidingen en/of werkervaringen. Vervolgens gaan we in groepsverband met elkaar verkennen hoe die ervaringen toegepast kunnen worden in de Nederlandse samenleving.

Aanvullend daarop werken wij op maat. We zijn met iedere deelnemer persoonlijk in gesprek om vanuit de persoonlijke voorkeuren werk te vinden dat voor hem of haar van betekenis is. ‘Betekenisvol werk’ is ons uitgangspunt. Want als je werk doet dat je leuk vindt en waar je energie van krijgt dan voel je je beter, laat je je van je beste kant zien en ben je bereid om jezelf uit te dagen en in te zetten. 

Met betekenisvol werk wordt de statushouder een ‘bijdragende burger’. Iemand die echt is geïntegreerd en die financieel, cultureel en sociaal een bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij. Dat is integratie waar iedereen voordeel van heeft.

img-7
  • Met het ‘Blik op Werk’-erkende programma van Droomstatus maken wij in tien bijeenkomsten duidelijk hoe je van droom naar realiteit je werk kunt vinden in de Nederlandse samenleving.
  • Aanvullend bieden we maatwerk. Daarmee hebben we oog voor de individuele uitdagingen en bieden daar persoonlijke begeleiding op.
  • Met ons grote warme netwerk bieden we perspectieven op werk of ervaringen die passen bij de wensen en behoeften van de deelnemers.
  • Wij werken samen met partijen die kwaliteit leveren en uitgaan van de kracht van de deelnemer.
img-8
Video afspelen

Ex-gedetineerden

De Ithaka Academie heeft als kernwaarde de glimlach in je ogen. Na een periode van detentie is dat misschien wel het laatste waar iemand aan denkt. Toch zet de Ithaka Academie dit centraal. Deze glimlach ontstaat namelijk door nieuw perspectief tijdens en na een periode van detentie, omdat ieder mens een nieuwe kans verdient.

Tijdens detentie is justitie verantwoordelijk voor de begeleiding en na detentie de gemeente. Dan start een nieuwe fase met een nieuw netwerk, nieuwe woonruimte, wegwerken van schulden en noem maar op. De begeleiding vanuit justitie stopt en de begeleiding van de gemeente moet nog opstarten. Dat kost tijd en blijkt vaak een kloof voor de ex-gedetineerde. Dat is logisch en begrijpelijk, maar meteen ook het risico.

Onze ervaring leert namelijk dat de eerste drie maanden cruciaal zijn en het verschil maken tussen recidiveren en slagen. Als juist die maanden worden gekenmerkt door een crisis, dan is de kans op terugval des te groter. En de kans die in ieder geval wordt gemist, is dat de ex-gedetineerde snel op pad gaat om met betekenisvol werk een ‘bijdragende burger’ te worden. Iemand die echt is geïntegreerd en die financieel, cultureel en sociaal een bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij. 

“In de eerste weken moest ik rondkomen van €24,- per week, omdat ik nog geen uitkering had. Ik moest daarvan eten kopen, mijn leven opstarten, rekeningen betalen en voor vervoer zorgen richting mijn sollicitatiegesprekken. Ithaka heeft mij praktisch begeleid door af en toe boodschappen te betalen, een fiets te bieden en mij een paar keer per week te spreken over de praktische vragen die ik had. Zonder die hulp was ik misschien wel teruggevallen in mijn oude patroon.”

Ithaka overbrugt de kloof tussen het ene en het andere systeem. Wij staan in die tussenfase naast de (ex-)gedetineerden om ze te begeleiden naar werk en tegelijkertijd heel praktisch de eerste hulp te bieden die vanuit andere partijen nog niet geleverd kan worden omdat die moet worden opgestart.

De Ithaka Academie begeleidt dit overgangsproces in twee fasen:

  • In de gevangenis begeleiden wij gedetineerden die in de laatste fase van hun detentie zitten. Met hen bepalen wij welk werk zij nastreven, trainen de benodigde vaardigheden en gaan aan de slag vanuit de intrinsieke motivatie van de deelnemer.
  • Meteen na de detentie staan onze begeleiders naast de deelnemer. Naast praktische ondersteuning en coaching zorgen wij voor focus op werk en begeleiding daarin. 
Het doel is een werkplek te vinden waar de deelnemer duurzaam en betekenisvol kan werken. Liefst in de vorm van een baan, want dat geeft inkomen en daarmee regie over je leven. Omdat het werk door de deelnemer als ‘betekenisvol’ wordt ervaren, worden dromen realiteit. Je draagt mede verantwoordelijkheid voor de samenleving door nuttig werk te doen, belasting te betalen en bij te dragen aan de sociale cohesie.

De aanpak van Ithaka betekent winst op drie fronten:

  • Winst voor de voormalig gedetineerde in het bijzonder, want hij of zij wordt zo snel mogelijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.
  • Winst voor de gemeente, want die is erbij gebaat dat zoveel mogelijk inwoners (financieel) zelfredzaam zijn en niet als uitkeringsgerechtigde op de budgetten drukken.
  • Winst voor de samenleving, want de voormalig gedetineerde wordt een ‘bijdragende burger’ die zelf financieel en sociaal bijdraagt aan een samenleving waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. En juist dat is een dynamische en veerkrachtige samenleving.
Meer weten over de Ithaka Academie?
Ook voor een persoonlijk gesprek of een aanbod op maat kun je ons natuurlijk benaderen. We horen je graag!
Contact opnemen
Scroll naar boven